Algemene Voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden DuurzaamZwanger

1. Welkom bij DuurzaamZwanger 

Welkom bij www.duurzaamzwanger.nl (de "Website") en hartelijk dank voor je bezoek. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website duurzaamzwanger.nl  (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en/of producten die door DuurzaamZwanger worden aangeboden en op alle overeenkomsten die DuurzaamZwanger aangaat voor het gebruik van de Website en de daarop aangeboden producten en/of diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. DuurzaamZwanger raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website ("Gebruiker(s)"), deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. DuurzaamZwanger kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

2. Bescherming van jouw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe wij je privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt. 

3. Websites van derden en daarop aangeboden producten of diensten

Wanneer wij op de Website links naar websites van derden (“Derden-websites”) weergeven (zoals bijvoorbeeld in de "Webshop" betekent dit niet dat de op of via deze Derden-websites aangeboden producten of diensten door DuurzaamZwanger worden aangeboden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van Derden-websites en de daarop aangeboden producten en diensten. DuurzaamZwanger is evenmin verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door Derden-websites.

Op Derden-websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van Derden-websites hebt, dan verwijzen wij je graag naar de aanbieders van deze Derden-websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van Derden-websites, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze Website. Hoewel wij onze Website met grote zorgvuldigheid samenstelen en onderhouden en wij daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DuurzaamZwanger niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop aangeboden informatie. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van DuurzaamZwanger;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van DuurzaamZwanger of wijzigingen in of op de Website. 

Indien DuurzaamZwanger wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 100.

5. Algemene voorwaarden winactie social media

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door DuurzaamZwanger.nl (al dan niet in samenwerking met partners). Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

2. De looptijd van de winactie is 1 week tenzij anders is aangegeven.

3. De winnaar kan tot uiterlijk 1 week na bekendmaking op de blog van DuurzaamZwanger.nl aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Hierover ontvangt hij bericht via het social medium waarop hij/zij zich heeft aangemeld. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

6. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

7. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. Dan zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

8. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

9. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@duurzaamzwanger.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. De aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.

6. Afwijking van Gebruikersvoorwaarden

Indien wij een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door DuurzaamZwanger zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig/niet-verbindend wordt/worden verklaard, dan laat dit de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

7. Intellectuele eigendomsrechten

DuurzaamZwanger behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, lay-out, interfaces, grafische materialen en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van onze Website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DuurzaamZwanger/de rechthebbende. Je mag informatie op onze Website wel kopiëren, afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Voor al het (beeld)materiaal dat is geplaatst op onze Website, geldt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om de bronnen en betrokken rechthebbenden te achterhalen. Ben je (mede)rechthebbende en heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan direct contact met ons op via contactformulier.

8. Toepasselijk recht

Op onze Website en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de op onze Website vermelde informatie zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

9. Meldingen, klachten, contactinformatie

Heb je vragen, wilt je een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze Website, neem dan gerust contact met ons op. Wij verzoeken je daarbij gebruik te maken van ons contactformulier . Ook kun je een email sturen naar het hieronder genoemde adres.

DuurzaamZwanger

KvK nummer: 67676502

Email: info@duurzaamzwanger.nl